Hvad er Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)?  

STU er en 3-årig ungdomsuddannelse for unge op til 25 år, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om den unge modtager specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand.

Formålet med STU er, at unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt - og at give unge med potentiale herfor forudsætninger for videre uddannelse og beskæftigelse.

Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning, som vejleder om muligheden for STU til elever i grundskolen, fortrinsvis på specialskoler og i specialklasser. For unge, der har afsluttet grundskolen, vejledes om STU frem til det fyldte 25 år.

Har du brug for vejledning om STU, kan STU vejlederne kontaktes ved at sende en mail til KUI@Skanderborg.dk eller ved at ringe til UU på 87947601

Målgruppen for STU er unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, som har opfyldt undervisningspligten og ikke er fyldt 25 år. Det kan eksempelvis være unge med autisme, multihandicappede unge, unge med ADHD eller unge med andre psykiske lidelser.

For at være i målgruppe for en STU er det afgørende at den unge ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse end STU. Alle relevante tilbud – fx ordinære ungdomsuddannelser, Forberedende Grunduddannelse (FGU) eller andre forberedende og udviklende aktiviteter, der kan klargøre den unge til at gennemføre anden ungdomsuddannelse på sigt, skal derfor så vidt muligt være afprøvet inden der tages stilling til om den unge er i målgruppe.

Det afgørende for om en ung er i målgruppe er ikke hvilken diagnose den unge har, men derimod en konkret individuel vurdering af, om anden ungdomsuddannelse kan gennemføres – evt. med specialpædagogisk støtte. Unge som nu eller på lidt længere sigt, kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse end STU, er derfor ikke omfattet af målgruppen for STU.

Det er kommunens STU-visitationsudvalg, der på baggrund af en indstilling fra kommunens STU-vejleder, tager stilling til hvorvidt den unge er i målgruppe. Du kan læse mere om hvordan ansøgning og visitation til STU foregår i afsnittet hvordan foregår ANSØGNING, INDSTILLING OG MÅLGRUPPEVURDERING til STU?

 

En målgruppevurdering til STU tager udgangspunkt i en skriftlig indstilling, der laves i et samarbejde mellem den unges uddannelsesvejleder, STU-vejleder og evt. socialrådgiver.

Indstillingen beskriver den unges ressourcer og udfordringer og beskriver den unges hidtidige vej gennem uddannelsessystemet samt den unges ønsker og mål for fremtiden.

Det er den unges uddannelsesvejleder eller socialrådgiver, som står for at igangsætte udarbejdelse af indstillingen i samarbejde med en STU-vejleder, den unge og evt. den unges forældre/værge. Den unge og den unges forældre kan rette henvendelse til den unges uddannelsesvejleder for nærmere vejledning ift. STU og evt. igangsættelse af indstilling.

I forbindelse med udarbejdelse af indstillingen, taler både uddannelsesvejleder og STU-vejleder med den unge og indhente nødvendig dokumentation fx fra den unges læge, hospital, samarbejdspartnere internt i kommunen, tidligere skoler mv. Dokumentationen anvendes i forbindelse, at STU-vejlederen udarbejder indstillingen, der skal sendes til kommunens STU- visitationsudvalg. På baggrund heraf træffer visitationsudvalget i Skanderborg Kommune beslutning om, hvorvidt den unge er i målgruppen for STU. I Skanderborg kommuner afholdes der fem årlige visitationsmøder i visitationsudvalget. Visitationsmøderne afholdes i januar, marts, maj, september og oktober. Det er vigtigt at være opmærksom på at udarbejdelse af en STU-indstilling tager imellem 4-8 uger.

Udvalget består af:

 • Områdechef i Arbejdsmarked og Social
 • Afdelingsleder for Ungdommens Uddannelsesvejledning
 • Afdelingsleder for Ungeenheden
 • Chef for Børn og Unge
 • Afdelingsleder i PPR
 • Afdelingsleder for Specialrådgivningen Sundhed, Omsorg & Handicap

Visitationsudvalgets afgørelse sendes skriftligt til den unge (og evt. værge/forældre) senest fire uger efter visitationsmødet, via digital post. Afgørelsen ledsages af en skriftlig begrundelse samt en klagevejledning. Det er Klagenævnet for Specialundervisning, der behandler klager på STU-området.

SÆRLIGT FOR ANBRAGTE UNGE

Hvis den unge er anbragt af en anden kommune end Skanderborg, fx på et bosted i Skanderborg, er det Uddannelsesvejledningen i den anbringende kommune, der skal indstille den unge til STU.

Hvis den unge er bo-placeret i en anden kommune end Skanderborg af Skanderborg Kommune, er det Skanderborg Kommune, der skal træffe afgørelse om hvorvidt den unge er i målgruppe for STU.

STU- uddannelsen kan påbegyndes efter undervisningspligtens ophør, dvs. efter 9. eller 10. klasse og inden den unge fylder 25. år, men først efter at den unge er vurderet i målgruppe og visiteret til det relevante STU-tilbud.

Uddannelsen tager i sin fulde længde 3 år og har et omfang af op til 840 timer årligt. Den skal afsluttes senest 5 år efter påbegyndelsen.

STU-uddannelsen indeholder forskellige elementer så som undervisning på skole, praktisk træning og praktikophold i virksomheder eller institutioner.

Uddannelsen tilrettelægges i samarbejde mellem den unge, STU-institutionen og STU-vejlederen og den tager udgangspunkt i den unges ønsker og behov, faglige, personlige, sociale og praktiske forudsætninger.

STU-vejleder udarbejder en forløbsplan, som beskriver de specifikke læringsmål og de delmål, som passer til den enkelte unges ønsker og behov. STU-institutionen tilrettelægger herefter indholdet af uddannelsen efter forløbsplanen. På STU arbejdes der med læringsmål indenfor fire områder.

- Det personlige
- Det faglige
- Det sociale
- Det praktiske

 

Undervisningen på STU indeholder langt mere end traditionelle skolefag. Det kan f.eks. være bo-træningsaktiviteter, værkstedsundervisning, virksomhedsbesøg, praktik og indsigt i samfundsforhold.

For nogle unge vil enkeltmandsundervisning være en del af STU, men for langt de fleste unge vil de være en del af et ungdomsmiljø og indgå i klasseundervisning eller andre sammenhænge og aktiviteter med andre

Der er ikke eksaminer på STU-uddannelsen.

 

Det er Skanderborg kommune, der efter en konkret vurdering beslutter, hvilket STU-uddannelsestilbud, der tilbydes den unge. STU-vejlederen tager i afdækningen af muligt STU-uddannelsestilbud udgangspunkt i den unges konkrete ønsker og behov.

 

Når den unge er vurderet i målgruppe for en STU, stiller kommunen ét eller flere konkrete STU-uddannelsestilbud til rådighed for den unge, som den unge kan vælge imellem. Skanderborg kommune laver en konkret individuel vurdering af, hvilke STU-uddannelsestilbud, der matcher den unges behov og ønsker for uddannelsen. Hvis den unge har behov for et ekstraordinært specialiseret tilbud, lang transporttid til eller fra uddannelsen, eller hvis den unge skal tilbydes bo-del i forbindelse med sin STU, kan kommunen vurdere at kun et enkelt STU-uddannelsestilbud tilbydes den unge.

 

 

Hvis den unge er i målgruppen for STU, har den unge retskrav på at få et STU-tilbud, men den unge har ikke pligt til at tage imod tilbuddet.

 

Der findes mange forskellige udbydere af STU-forløb i Danmark. Fælles for disse er, at de skal leve op til en række krav for at må udbyde STU-uddannelse til unge i målgruppen. Du kan læse mere om, hvordan Skanderborg Kommune følger op på - og sikrer - kvaliteten i uddannelsen i afsnittet HVORDAG SIKRES KVALITETEN i STU-FORLØBET?

 

Fra den 1/1 2025 får unge mulighed for at ønske et alternativt STU-tilbud til de tilbud, som Skanderborg kommune stiller til rådighed.

STU tilrettelægges i videst muligt omfang under hensyn til den enkelte unges kvalifikationer, modenhed og interesser og udgør et planlagt og koordineret forløb. Når en ung er optaget på en STU udarbejder uddannelsesvejleder, i dialog med den unge, en forløbsplan over uddannelsesforløbet. Forløbsplanen indeholder en overordnet beskrivelse af de aktiviteter og individuelle læringsmål, der skal indgå i den unges uddannelsesforløb. Skanderborg kommune følger løbende op på forløbsplanen og justerer denne efter behov i dialog med den unge og STU-institutionen. Opfølgning sker bl.a. via samtaler med kontaktpersonen på STU- institutionen og via årlige møder mellem den unge og evt. forældre, STU-institutionen/kontaktpersonen og STU-vejleder fra Skanderborg Kommune.

 

Når der indgås aftale om et STU-forløb med en STU-uddannelsessted, der ikke er kommunens eget kommunale STU-tilbud, udarbejdes der endvidere en skriftlig kvalitetsaftale, der fastlægger krav til undervisningens indhold, tilrettelæggelse og omfang jf. gældende regler. Formålet med kvalitetsaftalen er at sikre at der er klare aftaler mellem STU-uddannelsesstedet og Skanderborg kommune om indholdet og rammerne for uddannelsen. Kvalitetsaftalen indeholder bl.a.

 

 • En beskrivelse af opgavefordelingen mellem kommunalbestyrelsen og uddannelsesstedet,
 • En beskrivelse af undervisningens indhold, tilrettelæggelse og omfang,
 • En beskrivelse af de økonomiske vilkår for uddannelsesstedets varetagelse af opgaven, herunder budget og regnskab,
 • En angivelse af eventuelle kvalitetsparametre for institutionens udførelse af opgaven og
 • Et krav om, at institutionen giver kommunalbestyrelsen de oplysninger, som kommunalbestyrelsen skønner nødvendige, om varetagelsen af opgaven.

 

Fra 1/1-2025 skal alle STU-uddannelsessteder registrere sig og beskrive deres tilbud på en landsdækkende og borgertilgængelig STU-portal.

Når den unge afslutter den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, udsteder Skanderborg kommune et uddannelsesbevis. Uddannelsesbeviset indeholder en kortfattet beskrivelse af uddannelsens indhold og de kompetencer, som den unge har opnået, og en vurdering af den unges opfyldelse af målene for hele uddannelsen og for de enkelte uddannelsesdele.

 

I god tid inden afslutning på uddannelsen deltager en socialrådgiver fra Skanderborg kommune i et opfølgningsmøde på STU-institutionen, hvor der tages stilling til hvilken plan der skal lægges for den unge for tiden efter endt STU. Der tages udgangspunkt i den unges ønsker, muligheder og behov og der er fokus på den unges muligheder for videre uddannelse, beskæftigelse, fritidsaktiviteter eller sociale aktiviteter.

 

STU-vejlederen udarbejder et ressourcepapir, der understøtter planlægning og koordinering af, hvad den unge skal overgå til efter den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. Inden afslutningen af STU afholder Skanderborg kommune et møde med den unge om den unges overgang fra den STU til videre uddannelse, beskæftigelse, fritidsaktiviteter eller sociale aktiviteter.

Unge kan ikke være for dårligt fungerende til STU. Undervisningstimetallet, der skal være til rådighed for deltagerne er efter lovgivningen fastsat til at udgøre mindst 840 timer årligt inklusiv eventuelt afklaringsforløb og vejledningssamtaler i Ungdommens Uddannelsesvejledning. Det er dog ikke et krav, som den unge skal leve op til, for at være omfattet af målgruppen. Der er således ikke krav om, at den unge skal være i stand til at kunne klare et vist antal undervisningstimer for at være berettiget til STU.

STU er gratis for de unge, der er vurderet i målgruppe for uddannelsen. Nødvendige hjælpemidler til brug på uddannelsen, kan bevilges igennem Skanderborg kommune.

Uddannelsen er ikke SU-berettiget, men unge der er over 18 år modtager uddannelseshjælp eller førtidspension under uddannelsesforløbet.

Skanderborg kommune kan godkende unges anmodning om at afbryde den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse midlertidigt på grund af sygdom eller af andre grunde.

Den unge kan anmode om at genoptage sin STU efter midlertidigt at have afbrudt på grund af sygdom m.v. Anmodning om genoptagelse af den STU skal ske, inden den unge fylder 25 år.

I forbindelse med anmodningen om genoptagelse af STU vil Skanderborg kommune beslutte, om der skal træffes en ny afgørelse af. hvorvidt den unge fortsat er i målgruppe for STU.

Man har mulighed for at klage over afgørelse om afslag på målgruppevurdering til STU. Reglerne herfor kan findes her Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse — Ankestyrelsen (ast.dk)

 

Undervisningsministeriet (UVM) har lavet en uddybende Q&A om STU – den kan du finde HER

Du kan også læse mere om STU på UG.dk - HER

Du kan finde lovgivningen på STU-området   HER