Erhvervspraktik virker!

Erhvervspraktik giver unge mulighed for at prøve sig selv af, udforske en drøm eller interesse og afprøve et rigtigt arbejde. De bliver klogere på sig selv og det omgivende samfund og bliver måske også inspireret til, hvilken retning de skal bevæge sig i efter folkeskolen.

I Skanderborg kommune er det politisk besluttet, at alle elever i 8. og 9. klasse skal i erhvervspraktik. Vi samarbejder med skoler og det lokale erhvervsliv for at sikre, at alle elever får en god oplevelse og de bedste muligheder for en oplevelsesrig praktik. 

I fanerne herunder kan du læse meget mere om erhvervspraktik.

 

 

 

I september 2021 blev det besluttet, at alle Skanderborg Kommunes elever skal i én uges obligatorisk erhvervspraktik i hhv. 8. og 9. klasse.

Erhvervspraktik giver unge mulighed for at prøve sig selv af, udforske en drøm eller interesse og afprøve et rigtigt arbejde. De bliver klogere på sig selv og det omgivende samfund og bliver måske også inspireret til, hvilken retning de vil bevæge sig i efter folkeskolen. 

Mange skoler har allerede en praksis for at tilbyde elever praktik, men med Byrådets beslutning om en ny standard for erhvervspraktik bliver det obligatorisk for alle kommunens grundskoler at sikre erhvervspraktik af en uges varighed for eleverne på både 8. og 9. klassetrin fra og med skoleåret 2022/23.

Der er flere aktører, som skal hjælpe til med, at alle de unge får søgt og fundet praktikpladser i den uge, hvor den pågældende skole har fastsat erhvervspraktik.

Lærerne er tovholdere i processen

Og virksomhederne klædes på til at modtage de unge – men den vigtigste aktør er eleven selv, og I som forældre har en opgave i at støtte den unge i sin praktiksøgning. 

Eleven er den vigtigste aktør

Det gælder både før, under og efter erhvervspraktikken. Det vil sige fra den unge selv søger erhvervspraktik, udfører konkrete opgaver i virksomheden og bagefter tænker over og taler om, hvad han eller hun fik ud af erhvervspraktikken.

I god tid inden praktikken får alle elever hjælp og tid til at sætte søgeprocessen i gang. Eleverne må gerne få hjælp af forældre, lærere eller UU-vejleder, men det er vigtigt, at eleven selv tager kontakt til praktikstederne og laver aftalerne. På den måde lærer de, hvordan det er at søge noget, hvordan man kontakter en arbejdsplads, hvordan man får svar og meget mere. Disse erfaringer gode at have, når de unge f.eks. skal søge fritidsjob, job eller læreplads senere i livet.

Den unge skal indgå på arbejdspladsen i hele praktikugen og vil enten følge en medarbejder på sidelinjen eller/og få mindre selvstændige opgaver, som giver indblik i hverdagen på den givne arbejdsplads.  Eleven skal sørge for at få udfyldt den fysiske praktikseddel, som udleveres af lærerne. Her skal både forældre og praktikvært skrive under, ligesom eleven skal give praktikværten en del af praktikbrevet, når aftalen indgås.

I denne folder kan du læse mere om erhvervspraktik og finde gode råd

Se video med elever og en praktikvært, der fortæller om deres oplevelser med praktik

Forældre støtter 

Som forældre, er jeres vigtigste opgave er at støtte den unge i selv at få søgt praktik og bakke op om processen. Der er stor læring – og potentialer for store succesoplevelser - i selv at søge praktikplads og få en aftale i hus. Har I netværk og kontakter som kan bringes i spil, vil det naturligvis være hjælpsomt. Forældre skal underskrive praktiksedlen, når praktikaftalen er indgået.  

Når ens barn er i praktik, kan det som forældre være fristende at spørge sit barn ”var det så noget for dig?”. Men det er slet ikke sikkert, at den unge kan svare på det endnu, da praktikoplevelsen blot er en af de mange ”brikker” i et større puslespil af oplevelser og indtryk, som kan give den unge et billede af det, som passer til ham/hende. Har du lyst til at få input til andre måder at spørge til dit barns oplevelser med uddannelser og jobs, kan du f.eks. se videoen til forældre her: 

Video om karrierelæring

Du kan også få hjælp til at støtte dit barn i uddannelsesvalget her:  

"Til forældre" på UG.dk

Tag en skoleelev i erhvervspraktik

Når en elev er i virksomhedspraktik hos jer, har I mulighed for at give eleven indblik i, hvad der er særligt ved netop jeres virksomhed og branche. Det vil sige, hvilke arbejdsopgaver I løser, hvilke redskaber og værktøjer I anvender, samt hvilke uddannelser, jeres medarbejdere har. Praktikken kan dermed gøre de unge klogere på erhvervslivet og inspirere til, hvilke retninger, de kan bevæge sig i efter folkeskolen.

I den korte video herunder, kan du høre Henrik fra Leo Rasmussen Automobiler fortælle om deres erfaringer med erhvervspraktik. 

Se video om erhvervspraktik 

Når I har en skoleelev i erhvervspraktik

Det er praktikvirksomheden, der bestemmer, hvad den unge skal lave i løbet af praktikugen. Nogle virksomheder udarbejder skriftlige programmer på forhånd, mens andre bedre kan lide at aftale forløbet sammen med den unge på første praktikdag, fordi de gerne vil vide, hvad eleven kan og er interesseret i. Jo bedre både praktikant og praktikvært er forberedt på erhvervspraktikken, jo større bliver udbyttet af forløbet typisk.

Det vigtigste er, at I har lyst til at tage imod praktikanter og give de unge muligheden for at møde netop jeres virksomhed, fag, medarbejdere og kunder.

Hvordan laver I et godt praktikforløb for unge?  

Det er vigtigt at huske på, at den unge sandsynligvis kommer uden forudsætninger i relation til opgaverne på jeres virksomhed og derfor har brug for god og grundig introduktion til både virksomhed og opgaver. Det kan bl.a. ske ved at lave et program for ugen, som den unge kan orientere sig i. Det giver også mulighed for at I som virksomhed, får lejlighed til at kigge på hvilke opgaver, afdelinger, medarbejdere mv. der kan være relevante at møde for den unge. 

En vellykket erhvervspraktik er kendetegnet ved

• At praktikken er godt forberedt
• At praktikken giver et realistisk indtryk af arbejdspladsen og jobfunktionen
• At den unge får konkrete erfaringer med uddannelse, job og arbejdsliv

I folderen herunder kan I læse meget mere om praktik, og finde gode råd og inspiration til bl.a. program. I kan også læse mere om forsikring og arbejdsmiljøregler for elever i praktik.
"Gør unge klogere på deres kommende arbejdsliv"

I kan også se denne korte video, hvor unge, forældre og virksomhed fortæller om deres erfaringer med praktik

Forsikring

Elever der deltager i erhverspraktik, der er aftalt med skolen, er omfattet af Statens Erstatningsordning. Læs mere på linket herunder:

Link til Statens Erstatningsordning

Det betyder, at Børne- og Undervisningsministeriet yder erstatning i de tilfælde, hvor:
• Eleven er kommet til skade
• Eleven har forvoldt skade på andre personer
• Eleven har forvoldt skade på materialer, ting eller ejendele

Der ydes ikke erstatning, hvis tingskaden er omfattet af andre forsikringer (fx virksomhedens egen forsikring), eller hvis eleven ikke kan gøres ansvarlig for skaden. Da erhvervspraktikker i sommerferien ikke er en mulighed efter folkeskoleloven, vil forsikringen derfor ikke dække i denne periode.

Alle elever der skal i obligatorisk praktik, skal have en praktikaftale med en virksomhed. Forud for praktikken kommer den unge forbi jer på virksomheden, så I kan hilse på hinanden og aftale de sidste detaljer om praktikugen. Den unge har også en praktikseddel med, som skal underskrives af jer som praktikvært, ligesom I modtager en seddel fra den unge, med praktiske oplysninger og gode råd om praktikugen.

Skolen

Det er skolens opgave at være tovholder på praktikken, og lærerne som sikrer, at alle elever får søgt og fundet praktik. Det er også klassens lærere, som sikrer, at praktikken forberedes og efterbehandles i klassen og som uddeler og indsamler de praktiksedler, som eleverne får skrevet under, når en praktikaftale landes. 

Forløb samlet på minuddannelse.net

I forløbsbiblioteket på MinUddannelse (MU) ligger ”Erhvervspraktik".

Se "Erhvervspraktik på "MinUddannelse" her

Dette forløb kan kopieres, redigeres og lægges ind i klassens plan, som de andre forløb fra platformen. Her findes også de dokumenter, som skal bruges til praktikforløbet. Disse dokumenter kan også hentes herunder:

Skema til skolens indberetning af praktiksteder til UU findes herunder:

Skema til registrering af erhvervspraktik

Brev til forældre findes herunder:

Forældrebrev

Praktikseddel til elever og brev til praktikvært findes herunder:

Praktikseddel med brev til praktikvært

Inspiration til lokale virksomheder kan findes på bl.a. ErhvervSkanderborgs hjemmeside, hvor der kan søges på forskellige kriterier som eks. by, branche eller navn. Klik på linket herunder:

Find lokale virksomheder her

Det må den unge i erhvervspraktik

Unge på 13 år må udføre lettere arbejde i erhvervspraktik. Arbejdet må ikke indebære fare for den unges sikkerhed og sundhed, og han eller hun må ikke beskæftige sig med eller være i nærheden af maskiner eller farlige stoffer og materialer - og heller ikke håndtere tunge løft.

Unge, som er fyldt 14 år, må gerne beskæftige sig med arbejde af lidt tungere og mere omfattende karakter, fx arbejde med håndholdte boremaskiner og brug af malkemaskiner.

Arbejdet må dog ikke være farligt eller omfattet af de forbud, som bliver omtalt i bekendtgørelsen om unges arbejde. Arbejdstilsynet har lavet en vejledning for de regler i arbejdsmiljølovgivningen, der gælder for unge i erhvervspraktik. Den fulde vejledning kan læses på nedenstående link.

Arbejdsmiljølovgivningens anvendelse for elever i erhvervspraktik

Arbejdstid

Hvis erhvervspraktikken afløser undervisningen i en hel uge, må elever i 8.-9. klasse arbejde otte timer dagligt og 40 timer om ugen. Den unge må ikke arbejde mellem kl. 20.00 og kl. 06.00. Der skal være en daglig hvileperiode på mindst 14 timer i sammenhæng. Inden for hver uge skal den unge have to fridøgn. Dette er forudsat, at den unge er fyldt 13 år.

Inden for erhverv, hvor der forekommer arbejde i aften- og nattetimerne, må eleverne heller ikke deltage i arbejdet efter kl. 20.00 og før kl. 6.00. Det kan være bagerfaget, institutionsområdet samt hotel- og restaurationsbranchen. Eleven kan dog i tidsrummet opholde sig på arbejdspladsen for at se arbejdet blive udført uden selv at deltage. Som nævnt skal den tid, hvor eleven observerer, medregnes i den samlede arbejdstid.