Hvad er Forberedende Grunduddannelse?

Forberedende Grunduddannelse (FGU) er et fleksibelt uddannelsestilbud til unge under 25 år, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller er i gang med en ungdomsuddannelse og som heller ikke er i beskæftigelse.

FGU har plads til unges forskellige individuelle kompetencer og har til formål at give eleverne viden, kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller alternativt at opnå ufaglært beskæftigelse. 

FGU er hovedvejen for unge op til 25 år, som har brug for et samlet uddannelsestilbud efter grundskolen for at komme videre. Fælles for eleverne er, at de har brug for en anden vej for at komme i uddannelse eller job. Nogle skal have løftet deres faglige niveau, så de opfylder adgangskravene til en ungdomsuddannelse. Andre har brug for at udvikle sig personligt eller socialt.

FGU er som udgangspunkt et fuldtidstilbud, hvor undervisningen i gennemsnit udgør minimum 26 timer pr. uge.

 

Målgruppen for FGU er unge under 25 år, som ikke er omfattet af undervisningspligten, og ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og ikke er i beskæftigelse, og som har behov for en særlig forberedende indsats for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

FGU kan også tilbydes unge, som er underlagt 15-17-åriges pligt til at være i uddannelse eller beskæftigelse samt til uddannelseshjælpsmodtagere under 25 år med uddannelsespålæg.

Målgruppevurdering og visitation foretaget af uddannelsesvejledere i Ungecenteret i Skanderborg kommune. I vurderingen inddrages de unge perspektiver, ønsker og behov så FGU-forløbet kan tilrettelægges ud fra de unges konkrete uddannelses - eller beskæftigelsesmål.

FGU målgruppevurdering tilbydes efter en samlet afvejning af mulige tilbud og indsatser, der kan understøtte unge i at komme i ordinær ungdomsuddannelse eller job. FGU vil ofte være et oplagt tilbud for den unge til at komme videre i uddannelse og beskæftigelse, men der kan også være andre tilbud, som kan være relevante.

Et FGU-forløb varer op til 2 år.

Længden af det enkelte forløb afhænger bl.a. af hvornår den unge er parat til at fortsætte i ordinær uddannelse, eller opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

FGU består af tre spor:

  • Almen grunduddannelse (agu),
  • Produktionsgrunduddannelse (pgu) og
  • Erhvervsgrunduddannelse (egu).

 

Den almene grunduddannelse (AGU)

Agu er til unge, der gerne vil have adgang til en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, eksempelvis den 2-årige HF. Agu indeholder praksisrettet undervisning i almene fag, som er tilrettelagt så det teoretiske og abstrakte gøres mere håndgribeligt og virkelighedsnært. Det betyder typisk, at undervisningen kobles til de projekter eller temaer, eleverne arbejder med, så teori bliver sat i tæt forbindelse med praksis. Den almene fagrække består af velkendte fag for eksempel matematik, dansk, dansk som andetsprog, samfundsfag og engelsk. Herudover rummer den også nye fag som PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære og Erhvervslære) og identitet og medborgerskab, som er udviklet specielt til FGU. Undervisningen tilrettelægges som udgangspunkt med 2/3 teori og 1/3 praksis. 

Produktionsgrunduddannelsen (PGU)

Pgu er til unge, der lærer bedst ved at bruge sine hænder. Undervisningen er bygget op omkring et fagligt tema med værkstedsundervisning, hvor formålet er, at gøre den unge klar til en erhvervsuddannelse, anden ungdomsuddannelse eller til ufaglært beskæftigelse. De faglige temaer er særligt udviklet til FGU, og undervisningen består af 2/3 produktion og 1/3 teori. Udover at vælge et fagligt tema, skal den unge også deltage i undervisningen i de almene fag som for eksempel dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære og Erhvervslære). Denne undervisning skal ske i tæt samspil med det værksted og den produktion, som eleven er en del af. Det praktiske arbejde i værkstederne skal derfor integreres med undervisningen i de almene fag, og produktionen er ud over læring i praksis også et didaktisk redskab til teoretisk læring både i det faglige tema og i de almene fag. Dette sker eksempelvis ved, at eleven på træværkstedet lærer matematik, i forbindelse med at han/hun skal bygge et legehus. 

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU)

Egu er til den unge, der gerne vil i virksomhedspraktik og få konkrete erfaringer og kompetencer, der forbereder den unge til beskæftigelse eller en erhvervsuddannelse. Egu er en aftalebaseret praktik, der veksler mellem skoleforløb og praktik i en lokal virksomhed. Her skal eleven opnå kendskab til arbejdsmarkedet og opnå viden, færdigheder og kompetencer, der er relevante og efterspurgte på arbejdsmarkedet, således at eleven senere kan overgå til en erhvervsuddannelse eller beskæftigelse. Ved siden af praktikforløbet deltager den unge i skoleforløb, som skal understøtte virksomhedspraktikken eksempelvis AMU-kurser eller matematik og danskundervisning. Undervisningen på egu er fordelt med 2/3 virksomhedspraktik og 1/3 skoleundervisning.

FGU er bygget op, så den imødekommer de unges mangfoldighed og tilbyder passende udfordringer og trygge rammer. FGU har et sammenhængende fagligt og socialt skolemiljø med et stærkt ungdomsmiljø og fællesaktiviteter for de unge. Uddannelsesforløbene tager udgangspunkt i den enkelte unges progressionsmål, som er beskrevet i de unges forløbsplaner, og har fokus på, at alle unge skal inkluderes i fællesskabet.

Der er mulighed for at gå på FGU flere forskellige steder. I Skanderborg kommune visiterer vi primært unge til FGU Sydøstjyllands afdeling i Hørning, men vi har også unge, der ønsker at gå på andre FGU-skoler, fx i Aarhus eller Silkeborg.

Du kan læse mere om FGU Sydøstjylland her:

FGU Sydøstjylland (fgusoj.dk)

Kontakt Ungecenteret på tlf. 87 94 76 01 eller på mail KUI@slet-dette.skanderborg.dk for mere information om mulighederne med FGU.

Du kan også møde op i vores åbne visitation på Campus, Højvangens Torv 2 i Skanderborg:

Mandag - onsdag: kl. 10.00 - 13.00
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Du kan desuden finde uddybende beskrivelse og information om FGU på:

Undervisningsministeriets hjemmeside